Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een opleiding, training of cursus bij The Internet Academy gelden de volgende algemene voorwaarden opleidingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Internet Academy en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als The Internet Academy en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen The Internet Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en The Internet Academy (bij in-companytrajecten),
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving),
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van The Internet Academy aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door The Internet Academy. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij The Internet Academy aanmelden.

3.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-companytraject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-companyKosten voor opdrachtgever
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering The Internet Academy

The Internet Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. The Internet Academy heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan The Internet Academy overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door The Internet Academy uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij The Internet Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van The Internet Academy mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. The Internet Academy heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen The Internet Academy en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Utrecht.

De Bilt, 1 januari 2017

Terug naar overzicht
Naar boven