Webtoegankelijkheid: verplicht voor elke site in 2017?

Je website toegankelijk maken leek tot voor kort iets waar alleen overheden zich mee bezighielden. Maar met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap lijkt dit opeens voor iedere webbeheerder relevant. Op het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid (NCDT) bespraken we de gevolgen van de ratificatie van het VN-verdrag voor websites.

Noot: dit artikel is verouderd. Intussen is de wetgeving al aangepast.

Ratificeren VN-verdrag betekent opname in wetgeving

Op 12 april 2016 heeft de 1e Kamer het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een handicap geratificeerd. Ratificeren betekent niets anders dan bekrachtigen. Het wil zeggen dat Nederland het wereldwijde VN-verdrag aanvaardt en dat het wetgeving aanpast, zodat dit verdrag ook in wetgeving verankerd is.

Dat gebeurt in de vorm van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die waarschijnlijk op 1 januari 2017 in werking treedt. In deze AMvB staat een aantal wetswijzigingen. Zo wordt bijvoorbeeld de Wet op de Gelijke Behandeling aangepast; je website toegankelijk maken voor mensen met een functiebeperking wordt dan een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat iemand via de rechter de eigenaar van een website kan verplichten zijn website toegankelijk te maken.

Bruikbaar voor mensen met een functiebeperking

Het VN-verdrag gaat niet alleen over de fysieke toegang van gebouwen, maar ook nadrukkelijk over digitale toegankelijkheid. Artikel 9 (punt 1) is wellicht het duidelijkst hierover:

Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën en -systemen (…)

Een toegankelijke website betekent dat een site bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. Denk hierbij aan doven, slechtzienden, blinden, slechthorenden en mensen met een beperkte handfunctie. Concreet betekent dit voor je website dat je bijvoorbeeld juiste kopprofielen gebruikt, zorgt voor een goed kleurcontrast en dat video's ondertiteld zijn.

Wetgeving gaat gelden voor alle websites

De reikwijdte van het verdrag gaat verder dan alleen publieke diensten. De verplichting geldt ook voor private partijen (artikel 9, punt 2.2):

(…) te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van de toegankelijkheid voor personen met een handicap;

Private partijen zijn alle andere organisaties dan overheidsorganisaties. Tot nu toe was alleen de overheid verplicht om websites toegankelijk te maken. Met het VN-verdrag verandert dat dus. Een toegankelijke website is dan verplicht voor iedereen, ook voor webwinkels, reisorganisaties, verzekeraars, ziekenhuizen, scholen en banken.

Hoe dat in de praktijk gaat uitwerken is nog onbekend. Ik verwacht niet dat je bang hoeft te zijn voor een boete als je website op 1 januari 2017 nog niet toegankelijk is. Maar aan de andere kant: in de VS is onlangs Peapod (een dochterbedrijf van AH) beboet, omdat zijn website ontoegankelijk was.

Digitale toegankelijkheid gaat vallen onder de eisen die de gewijzigde Wet gelijke behandeling gaat stellen aan private aanbieders van goederen en diensten. Het College Rechten van de Mens beoordeelt of er sprake is van discriminatie op grond van beperking.

Toegankelijk maken is goed te doen

Als webredacteur kun je webcontent vrij gemakkelijk toegankelijk maken. Bovendien: Google indexeert toegankelijke content een stuk beter dan niet-toegankelijke, dus alleen daarvoor al zou je het kunnen doen.

Video's lijken nog het meeste werk te geven. Die moet je ondertitelen en soms ook nog voorzien van audiodescriptie. Verder moeten pdf's toegankelijk zijn; een flinke klus. Maar gewoon een tekst op je website is eenvoudig toegankelijk te maken.

Meer weten?

Op het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid 2016 gaan we uitgebreid in op de gevolgen van het VN-verdrag voor websites.

Enkele links om verder te lezen:

---

Dit artikel verscheen eerder op LinkedIn. Reacties kunnen daar achtergelaten worden.

Terug naar overzicht
Naar boven